นาย เริงฤทธ์ คำหมู่

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสุทธิพร แสงมณี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.ศุภ์พัชรีพร สุวรรณศรี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายศุภกร จันทรคาต

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาว ขนิษฐา ตัญญาภักดิ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางนัฐทมลกาญจน์ กองสิมมะ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาว จารุณี สมศรีแก้ว

พนักงานราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน